Våre innkjøpsbetingelser

PL-01.02.01 Standard innkjøpsbetingelser for Acel revisjon 01

1. Anvendelse

Disse standard innkjøpsbetingelser regulerer alle salg av varer og tjenester til ACEL, med mindre noe annet er skriftlig avtalt. I tillegg til kjøpsloven skal følgende gjelde:

2. Bestillinger/innkjøpsordre

Bestillinger fra ACEL er bare gyldige når de identifiserer bestilleren ved navn og adresse, og er påført bestillingsnummer og prosjektnummer.

3. Ordrebekreftelse

Enhver bestilling skal bekreftes skriftlig, snarest eller senest 2 dager fra bestillingsdato, men alltid før leveranse til følgende mail adresse: ordre@acel.no Bekreftelser som ikke stemmer med ACEL’s innkjøpsbetingelser skal tydelig merkes med endringene. Det står ACEL fritt å opprettholde en bestilling til endrede betingelser.
Leverandørs standardbetingelser aksepteres ikke.

4. Pris

Bestillingens angitte priser er faste. Dersom intet annet er nevnt i bestillingen, er prisen å forstå eksklusive merverdiavgift. Kun offentlige og avtalte gebyrer aksepteres. Ved levering etter regning eller bestilling uten pris forbeholder ACEL seg retten til å forlange tilfredsstillende dokumentasjon for at det fakturerte beløp er rimelig.

5. Leveringsbetingelser

Når bestillinger ikke spesifiserer leveringsbetingelsene, skal leveransen forstås fritt levert ACEL’s leveringsadresse. Som er DDP-Incoterms® 2020. Alle leveringsklausuler skal tolkes i overensstemmelse med Incoterms siste utgave. Alle forsendelser (ordrebekreftelser, pakker, fakturaer, pakksedler etc.) skal merkes lett synlig med bestillingsnummer, prosjektnummer og bestillers navn og adresse. Forsendelser som ikke er tilfredsstillende merket, vil kunne bli returnert for leverandørens regning.

6. Levering

En levering anses ikke fullført før all nødvendig dokumentasjon foreligger hos angitt mottaker. Hvis det er nødvendig for å holde leveringsfristen skal leverandøren bruke den hurtigst mulige transportmåten, og selv betale evt. merkostnader. Levering før angitt leveringstid kan avvises uten kostnad for ACEL. Selger betaler konvensjonalboten som er 2% av den totale betaling for leveransen pr. uke forsinkelsen varer, max. 20% av totalsummen.

7. Ansvar for indirekte tap

ACEL forbeholder seg rett til før overtagelse å foreta de undersøkelser og prøver som anses ønskelig for å kontrollere at leveransen er i h. h. t. bestillingen. Leverandøren er forpliktet til å være behjelpelig med slik kontroll. Eventuelle kontrollsertifikater skal følge leveransen.

Hvis ACEL etter kontroll overtar leveransen, fritar det ikke leverandøren for det fulle ansvar for leveransens kontraktsmessige utførelse. ACEL har rett til å få dekket av leverandøren omkostninger som gjelder returnering av leveranser som ikke oppfyller kravene i spesifikasjoner, oppgitt i/referert til i bestilling eller inngått avtale.

9. Garanti

Alle garantireparasjoner foretas hos ACEL (eller ACEL’s kunde) og uten kostnad for ACEL (eller kunde).

10. Betalingsbetingelser og fakturering

Faktura og pakkseddel skal bare vedrøre ett bestillingsnummer. Dersom leveransen er i samsvar med bestillingen, vil betaling normalt skje innen 30 dager etter utløp av faktureringsmåneden. Betalingsfristen løper fra fakturadato, men fremsettes til leveringsdato når fakturadato er satt før levering. Ved for tidlig levering regnes betalingsfristen fra avtalt leveringstidspunkt. Faktura skal utstedes ved varens avsendelse og sendes ACEL til følgende mail adresse: faktura.acel@acel.no Faktura som ikke stemmer med bestilling vil bli returnert.

11. Kvalitet - fremdriftsoppfølging

ACEL - vår kunde eller en av disse bemyndiget, forbeholder seg rett til innsyn hva angår kvalitets- og/eller fremdriftsoppfølging hos leverandør eller dennes underleverandør.

12. Lov og tvister

Norsk lov skal gjelde. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med ACEL’s bestilling, skal søkes løst ved forhandling. Fører forhandling ikke frem, skal tvisten søkes løst ved voldgift etter tvistemålsloven av 1915 kap. 32. Verneting er på stedet i Norge hvor kjøpende ACEL -bedrift ligger. At en tvist er brakt inn til avgjørelse ved voldgift, fritar ikke partene fra å oppfylle sine forpliktelser i følge avtalen.