Åpenhetsloven og Redegjørelse

ACELs arbeid med menneskerettigheter og etisk handel

Redegjørelse etter åpenhetsloven                                                                                                                 Ålesund, 15.06.23

ACELs arbeid medmenneskerettigheter og etisk handel

1.      Innledning

ACEL Gruppen er innstilt på å drive sin virksomhet med integritet, i tråd med menneskerettigheter og med det formål å bidra til en bærekraftig utvikling. Denne redegjørelsen er utarbeidet på bakgrunn av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 og som ACEL gruppen er omfattet av. I tråd med § 5 i Åpenhetsloven publiseres dermed ACEL gruppen sine retningslinjer og funn for å oppfylle aktsomhetsvurderingen.

ACEL-gruppen er en total elektroentreprenør med hovedkontor i Ålesund. Gruppen består av selskapene ACEL Invest AS, ACEL AS, HAF Power Solutions AS, ACEL Baltic UAB, og har i dag til sammen ca. 170 årsverk. Selskapet har avdelinger innen prosjektering, tavleproduksjon, marine installasjon, maritim/offshore service worldwide, elektroinstallasjon og service mot bolig, næringsbygg og akvakultur. Produktene vi leverer kan typisk bestå av tavler, underfordelinger, startere, fremdriftssystemer, energilagringssystemer, energi kontroll systemer samt bro og maskinromskonsoller.

ACEL-gruppen er opptatt av å være en ansvarlig samfunnsaktør og er bevisst på at handel med varer og tjenester innebærer ulike typer risiko. Selskapet jobber aktivt for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både i egen organisasjon og i leverandørkjeden. Selskapet har utarbeidet en Code of Conduct i samsvar med OECD sine retningslinjer. Denne er iverksatt i kontrakts grunnlaget med selskapets leverandører der ACEL har vurdert det som nødvending utfra en forholdsmessig risikoanalyse.

I det følgende vil ACEL beskrive de interne retningslinjene, hvilke funn som selskapet har registrert og hvilke tiltak som er iverksatt.

2.      Beskrivelse av ACEL sin oppfølging av åpenhetsloven

2.1 Forankring av ansvarlighet

ACEL AS har forankret ansvarlighet for åpenhetsloven i selskapets øvre ledelse og iverksatt rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvurderingen i bedriftens QA-system (PL-01.04 Åpenhetsloven aktsomhetsvurderinger og informasjonskrav). Videre skal organisasjonen utføre en gjennomgang av alle relevante interne og eksterne dokument for å sikre at loven til enhver tid er ivaretatt.

2.2 Aktsomhetsvurderinger/risikovurderinger og praktisk gjennomføring

ACEL AS har kartlagt sine underleverandører. Basert på den overordnede gjennomgangen er det utført en innledende utvelgelse basert på forholdsmessighetsprinsippet og risikoprinsippet, hvor det er avgjørende at ACEL AS har mulighet til å påvirke sine leverandører og bidra til å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Utvelgelsen er en risikobasert tilnærming som er basert på følgende kriterier: 

-              Omsetning/Størrelse 

-              Bransje/Produkt 

-              Geografi 

-              Er bedriftene selv omfattet av åpenhetsloven/overvåke redegjørelser

(1*)

3.      Gjennomføring av aktsomhetsvurderingen

Etter denne innledende utvelgelsen er det utført en bredere aktsomhetsvurdering for å klargjøre at leverandøren oppfyller kravene til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det blir da tatt en vurdering av den generelle og konkrete risikoen den enkelte leverandør har. Basert på denne vurderingen er det utarbeidet en prioriteringsliste for videre tiltak og overvåkning i tråd med åpenhetsloven.

Denne prosessen gjennomføres årlig for eksisterende leverandører. Dette gjøres også fortløpende ved oppretting av nye leverandører om de blir omfattet av de kriteriene som nevnt over.  

Dersom ACEL AS skulle avdekke negative forhold så vil dette bli rapportert i tråd med åpenhetsloven.

ACEL har avdekket at det største farepotensialet er knyttet til leverandørkjeden for elektronikk og IKT, bygg‐ og anleggsmaterialer (metall), arbeidsklær og fottøy og produkter som inneholder konfliktmaterialer. ACEL har særlig søkelys på leverandører med registrert forretningsadresse i utlandet. Basert på denne utvelgelsen er det noen leverandører som det vil bli iverksatt tiltak og rutiner for overvåking av.

4.      Gjennomføring og planlagte tiltak for oppfølging av aktsomhetsvurderingen.

4.1 Oppfølging av våre underleverandører og tiltak for å redusere risikoen

Ved innkjøp/innleie skal alle leverandører som blir omfattet av de kriteriene som nevnt over, signere «Code of Conduct». Dette for å sikre etterlevelse av grunnleggende krav til miljø, etiske og sosiale retningslinjer, og vi skal ha standardkontrakter med egnede kontrakts klausuler.  

Dersom vi avdekker eller ser at det er stor sannsynlighet for uverdige arbeidsforhold og brudd på menneskerettigheter, hos mulige eller eksisterende leverandører, vil vi vurdere vårt videre samarbeid.

ACEL AS forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn dersom dette blir nødvendig og be om ytterligere informasjon der det er stor fare for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Om en underleverandør har fått negativt fokus/omtale på seg i bransjen/media eller lignende, vil vi kunne be om mer informasjon fra underleverandør. Om vi ikke føler dette er tilstrekkelig, vil dette kunne medføre videre tilsyn/oppmøte hos dem.

For de eksisterende leverandørene hvor det er avdekket risiko er det iverksatt kontroll med «Code of Conduct» spørreskjema. Som en oppfølgning på det, publiseres en egen redegjørelse på nettsidene.

4.2 Rapportering og offentliggjøring av informasjon

ACEL AS oppdaterer redegjørelsen og den offentliggjøres innen 30.juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Den blir offentliggjort på ACEL AS hjemmeside: https://www.acel.no/apenhetsloven

ACEL AS har egen varslingskanal gjennom epostadressen: varsel@acel.no

Enhver henvendelse om innsyn til ACEL AS og hvordan selskapet håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetslovens § 6, skal rettes til kamy@acel.no, Karin Aas Myhren senior innkjøper.

Vi vil svare innen 3 uker, om informasjonskravet ikke er særligomfattende. Om henvendelsen åpenbart er urimelig eller forespørselen gjelder forretningshemmelig informasjon, vil vi avvise henvendelse med begrunnelse.

(*1) for mer detaljer rundt utvelgelsen, kan man få tilsendt «Steg 2: Kartlegg og vurder negativ påvirkning/skade» avsnittet vårt i QA-dokument (PL-01.04 Åpenhetsloven aktsomhetsvurderinger og informasjonskrav)